رباعی شمارهٔ ۱۶۷۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از گل قفس هدهد جانها تو کنی
از خاک سیه شکرفشانها تو کنی
آن را که تو سرمه‌اش کشیدی او داند
کاینها ز تو آید و چنانها تو کنی