رباعی شمارهٔ ۱۸۴۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

چون ممکن آن نیست اینکه از بر ما برهی
یا حیله کنی ز حیلهٔ ما بجهی
یا بازخری تو خویش و مالی بدهی
آن به که دگر سر نکشی سر بنهی