تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۹۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گر ندیدی شاخ گل را با خزان آمیخته
بر سر دوش من آن دست نگارین را ببین