رباعی شمارهٔ ۳۹۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

چون بلبل داریم برای بازی
چون گل که ببوییم برون اندازی
شمعم که چو برفروزیم بگدازی
چنگم که ز بهر زدنم می‌سازی