رباعی شمارهٔ ۸۷۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

اندیشهٔ دهرت ز چه بگداخت جگر
طبع تو مزاج دهر نشناخت مگر
پندار که نطفه‌ای نینداخت پدر
انگار که گلخنی نپرداخت قدر