شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

ای یاد تو آب زندگانی جان را
اندوه تو عین شادمانی جان را
یک ذرّه تحیر تو در پردهٔ جان
خوش تر ز نعیم جاودانی جان را