رباعی شمارهٔ ۴۲۱

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای شور چو آب کامه و تلخ چو می
چون نای میان تهی و پر بند چو نی
بی چربش همچون جگر و سخت چو پی
بد عهد چو روزگار و مکروه چو قی