رباعی شمارهٔ ۱۱۱

جان می بردم به سوی آن عالم پاک
تن می کشیدم به سوی این تودۀ خاک
روزی بینی پیرهن تن شده چاک
جان گفته مرا انعم الله مساک