شمارهٔ ۹۸

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

ز جمله نعمت دنیا چو تندرستی نیست
درست گرددت این چون بپرسی از بیمار
به کارت اندر چون نادرستیی بینی
چو تن درست بود هیچ دل شکسته مدار