تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خاکساری ز شکایت دهنم دوخته است
نقش پایم که به هر راهگذر ساخته‌ام