تک‌بیت شمارهٔ ۴۴۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شیرازهٔ طرب خط پیمانه بوده است
سیلاب عقل گریهٔ مستانه بوده است