رباعی شمارهٔ ۷۶۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشق از ازلست و تا ابد خواهد بود
جویندهٔ عشق بیعدد خواهد بود
فردا که قیامت آشکارا گردد
هر دل که نه عاشق است رد خواهد بود