الف و لام و لام و ها هر چار
اسم اسم است این حروف ای یار