تک‌بیت شمارهٔ ۵۹۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

وقت آن کس خوش که چون برق از گریبان وجود
سر برون آورد و بر وضع جهان خندید و رفت