رباعی شمارهٔ ۲۱۳

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

گر بنده ز آب می‌بترسد شاید
مکتوب تو هم دلیریی ننماید
آخر دو سه خدمتم از آن سو آمد
باید که یکی جواب از این سو آید