شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

هر لحظه در آتشِ غمم اندازی
ور ناله کنم در عدمم اندازی
چون شمع اگر زار بگریم بر خویش
در حال سر اندر قدمم اندازی