شمارهٔ ۵۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

گر نباشد در میان روی تو، از یک آه گرم
آب را در دیده آیینه خاکستر کنم