تک‌بیت شمارهٔ ۲۵۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

اینجاکه منم، قیمت دل هر دو جهان است
آنجاکه تویی، در چه حساب است دل ما