شمارهٔ ۱۶

عطار / مختارنامه / باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن

از جزو به سوی کل سفر باید کرد
وز کل به کل نیز گذر باید کرد
چون هر کل و هر جزو بدیدی و شدی
آنگاه به کلِّ کل نظر باید کرد