رباعی شمارهٔ ۳۶۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشقی که از او وجود بی‌جان میزیست
این عشق چنین لطیف و شیرین از چیست
اندر تن ماست یا برون از تن ماست
یا در نظر شمس حق تبریزیست