رباعی شمارهٔ ۱۷۱۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای بانگ رباب از کجا می‌آئی
پرآتش و پر فتنه و پر غوغائی
جاسوس دلی و پیک آن صحرائی
اسرار دلست هرچه می‌فرمائی