رباعی شمارهٔ ۱۸۰۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بیرون نگری صورت انسان بینی
خلقی عجب از روم و خراسان بینی
فرمود که ارجعی رجوع آن باشد
بنگر به درون که بجز انسان بینی