تک‌بیت شمارهٔ ۷۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

یا خم می، یا سبو، یا خشت، یا پیمانه کن
بیش ازین در پا میفکن خاکسار خویش را