تک‌بیت شمارهٔ ۶۶۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است
عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد