تک‌بیت شمارهٔ ۵۷۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زمن مپرس که چون بر تو ماه و سال گذشت ؟
که روز من به شتاب شب وصال گذشت