رباعی شمارهٔ ۴۱

احداث زمانه را چو پایانی نیست
و احوال جهان را سر و سامانی نیست
چندین غم بیهوده به خود راه مده
کاین مایۀ عمر نیز چندانی نیست