در آتش محبت خود را بسوز خوش خوش
چون سوختی در آتش ، آتش بسوزد آتش