جام گیتی ‌نما به ما دادند
نعمت‌اللّه در او هویدا شد