شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

ترسابچهای که توبه بشکست مرا
دوش آمد و زلف داد در دست مرا
در رقصِ چهارْ کرد برگشت وبرفت
زنّار چهارْ کرد بر بست مرا