تک‌بیت شمارهٔ ۶۱۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دم جان بخش نسیم سحری را دریاب
پیش ازان کز نفس خلق مکدر گردد