شمارهٔ ۱۶۱ - در رثای محمد بهروز

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

اعتقاد محمد بهروز
کرد روزیش از آن جهان آگاه
چون به از زر به عمر هیچ ندید
زر به درویش داد و عمر به شاه