غزل شمارهٔ ۲۷۴۹

باده منصور در جام و سبوی من رسید
صاف شد این سیل خونین تا به جوی من رسید
عالمی خوشوقت شد از نافه سودای من
بر جنون زد بر دماغ هر که بوی من رسید
گشت شیرین از صفای سینه من چون صدف
آب تلخ و شور دریا تا به جوی من رسید
عشق نارس بود تا در شیشه افلاک بود
این شراب خام آخر در کدوی من رسید
غیرتم از نارسایی خون خود را می خورد
گرچه از مشرق به مغرب گفتگوی من رسید
آب آهن را زمین تشنه لب آهن رباست
تیغ او خواهد به فریاد گلوی من رسید
آه نومیدی غبار هستیم را برده بود
بر سر بالین من تا چاره جوی من رسید
در تلافی کوه غم از خاطرش برداشتم
دوش هرکس را گرانی از سبوی من رسید
سالکان را شوق من صائب سبکرفتار کرد
هرکسی هرجا رسید از گفتگوی من رسید
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۷۴۹ - باده منصور در جام و سبوی من رسید

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات مِنْ، رسید، آز، را!، به، تا، در، بود، جوی، بر می باشند. صائب تبریزی از کلمه مِنْ ۱۴ بار ، رسید ۱۱ بار ، آز ۷ بار ، را! ۵ بار ، به ۴ بار ، تا ۴ بار ، در ۴ بار ، بود ۳ بار ، جوی ۳ بار ، بر ۳ بار در غزل شمارهٔ ۲۷۴۹ - باده منصور در جام و سبوی من رسید استفاده کرده است.

کلمه تکرار
مِنْ 14
رسید 11
آز 7
را! 5
به 4
تا 4
در 4
بود 3
جوی 3
بر 3
آهن 2
آب 2
گفتگوی 2
2
شد 2
سبوی 2
این 2
دریا 1
شیرین 1
هرکسی 1
برداشتم 1
صائب 1
شراب 1
خاطرش 1
چون 1
او 1
چاره 1
نارس 1
خواهد 1
سر 1
صفای 1
افلاک 1
خوشوقت 1
غم 1
دوش 1
گرچه 1
گشت. 1
آه 1
زد 1
گرانی 1
غبار 1
نارسایی 1
دماغ 1
کوه 1
تلافی 1
صدف 1
تلخ 1
سیل 1
مشرق 1
کدوی 1
زمین 1
بالین 1
عالمی 1
شیشه 1
جام 1
غیرتم 1
شور 1
هستیم 1
,که 1
تشنه 1
سبکرفتار 1
سینه 1
هرکس 1
نافه 1
جنون 1
صاف 1
تیغ 1
باده 1
هرجا 1
مغرب 1
رباست 1
سالکان 1
گلوی 1
هر 1
کرد 1
خورد 1
سودای 1
لب 1
نومیدی 1
فریاد 1
می 1
منصور 1
خود 1
برده 1
بوی 1
آخر 1
عشق 1
خونین 1
شوق 1
خام 1
خون 1