رباعی شمارهٔ ۸۶۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

یاران یاران ز هم جدائی مکنید
در سر هوس گریز پائی نکنید
چون جمله یکید دو هوائی مکنید
فرمود وفا که بی‌وفائی مکنید