رباعی شمارهٔ ۱۴۸۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

روزیکه گذر کنی به خر پشتهٔ من
بنشین و بگو که ای به غم کشتهٔ من
تا بانگ زنم ز خاک آغشته به خون
کای یوسف روزگار و گمگشتهٔ من