شمارهٔ ۱

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

بحری که در آسمان زمین خواهد بود
آنجا وینجا همان، همین خواهد بود
از فوق العرش تاثری قطرهٔ اوست
آن دریا را قطره چنین خواهد بود