شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

ای آن که تو یک نفس خوداندیش نیی
در پیش همی روی و در پیش نیی
بیرون شدهای ز خویش ودر جُستن دوست
او با تو همیشه و توبا خویش نیی