تک‌بیت شمارهٔ ۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می‌کند روز سیه بیگانه یاران را ز هم
خضر در ظلمات می‌گردد ز اسکندر جدا