تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۰۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

با دست رعشه دار، چو شبنم درین چمن
دامان آفتاب مکرر گرفته‌ایم