در حضرت او وحدت و کثرت دریاب
در موج و حباب می‌ نگر یعنی آب