بیت ۱۶

سعدی / مواعظ / مفردات

توان نان خورد اگر دندان نباشد
مصیبت آن بود که نان نباشد