بی مظاهر ظهور مظهر نیست
گر چه در عقل هست ظاهر نیست