بخش ۴۳ - جواب گفتن شیر نخچیران را و فایدهٔ جهد گفتن

مولوی / مثنوی معنوی / دفتر اول

گفت آری گر وفا بینم نه مکر
مکرها بس دیده‌ام از زید و بکر
من هلاک فعل و مکر مردمم
من گزیدهٔ زخم مار و کزدمم
مردم نفس از درونم در کمین
از همه مردم بتر در مکر و کین
گوش من لایلدغ المؤمن شنید
قول پیغامبر بجان و دل گزید