تک‌بیت شمارهٔ ۷۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به بوی گل ز خواب بیخودی بیدار شد بلبل
زهی خجلت که معشوقش کند بیدار عاشق را