رباعی شمارهٔ ۱۲۴۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

روزت بستودم و نمی‌دانستم
شب با تو غنودم و نمی‌دانستم
ظن برده بدم به خود که من من بودم
من جمله تو بودم و نمی‌دانستم