شمارهٔ ۷

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

احوالِ جهان سخت عجیب افتادهست
زیرکتر عقل بینصیب افتادهست
چون نیست بجز تحیرِ آخر کار
بیمارترین کسی طبیب افتادهست