رباعی شمارهٔ ۱۳۰۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گه در طلب وصل مشوش باشیم
گاه از تعب هجر در آتش باشیم
چون از من و تو این من و تو پاک شود
آنگه من و تو بی من و تو خوش باشیم