تک‌بیت شمارهٔ ۹۵۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ذوقی است جانفشانی یاران به اتفاق
همرقص نیستی شو و دست شرار گیر