شمارهٔ ۱۳۶

از مهر او ندارم بی خنده کام و لب
تا سرو سبز باشد و بار آورد پده