کمندش بیشه بر شیران قفس کرد
فیلکش دشت بر گرگان خباکا