رباعی شمارهٔ ۱۵۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از دوستی دوست نگنجم در پوست
در پوست نگنجم که شهم سخت نکوست
هرگز نزید به کام عاشق معشوق
معشوق که بر مراد عاشق زید اوست